پانل اعلام و اطفاحریق (Realeasing PFC-6075R)

قابلیت اتصال 75 تجهیز آدرس پذیر به پانل
قابلیت ایجاد 99 زون به صورت نرم افزاری
دارای NAC آشکار ساز خروجی با جریان 3 آمپر

ذخیره 1000 رخداد در حافظه